PIOTR W. SAŁUGA (TZK020)

TAKSATOR ZŁÓŻ KOPALIN TZK020

Imię i Nazwisko: PIOTR W. SAŁUGA

Data i miejsce urodzenia: 28.03.1964 r., Jaworzno

Certyfikaty:

 • 1998 r. - certyfikat ukończenia kursu European Standards for the Evaluation of Raw Materials Projects and Investments (Europejskie Standardy Oceny Ekonomicznej Projektów i Inwestycji w Przemyśle Surowców Mineralnych) organizowanego przez Centre for Continuing Education, Imperial College of Science Technology and Medicine, University of London;
 • 2008 r. - certyfikat Taksatora Złóż Kopalin, TZK020.

Adres: UL. ZBROJÓW 4/21, 30-042 KRAKÓW

Wykształcenie: MGR INŻ. GÓRNIK (AGH, 1989), DR NAUK TECHN. (Politechnika Wrocławska, 2005), DR HAB. NAUK TECHN. (AGH, 2012)

Miejsce pracy i zajmowane stanowisko: IGSMiE PAN, UL. WYBICKIEGO 7, 31-261 KRAKÓW; PROFESOR NADZWYCZAJNY

nr telefonu: 012 632-33-00 w. 655, tel. kom: 724-028-746

e-mail: psaluga@wp.pl, psaluga@meeri.eu

PUBLIKACJE (po 2005 r.):

I   Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Report oraz w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym

 1. Saługa P., 2006 – Wykorzystanie teorii preferencji do wyceny wartości przedsięwzięcia górniczego kalkulowanego za pomocą symulacji Monte Carlo. [W:] Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 22, z. s. 1, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, p. 65-75;
 2. Saługa P., 2006 – Wycena złóż surowców mineralnych w praktyce światowego górnictwa. [W:] Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 22, z. s. 2, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, p. 7-18;
 3. Kicki J., Saługa P., 2006 – O roli eksperta w procesie oceny zasobów złóż. [W:] Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 22, z. s. 2, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, p. 205-214;
 4. Saługa P., 2007 – Wycena złoża – kluczowy element efektywnego podejmowania decyzji inwestycyjnych w górnictwie. [W:] Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t.23 – z.s. 2, mat. Polskiego Kongresu Górniczego 2007 – sesja 11: Ekonomika i Zarządzanie, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, p. 217-227;
 5. Kicki J., Saługa P., 2008 – O potrzebie standaryzacji i opracowania polskiego Kodeksu Wyceny Złóż Kopalin. [W:] Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 2/4, Kraków, p. 27-37;
 6. Saługa P., Jarosz J., Sobczyk E.J., Kicki J., 2008 – Fundusz likwidacji kopalń – czy wszystkim wystarczy? [W:] Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 2/4, Kraków, p. 131-146;
 7. Mucha J., Nieć M., Saługa P., Sobczyk E.J., Wasilewska M., 2008 – Ryzyko inwestycji w górnictwie węgla kamiennego jako funkcja dokładności oszacowań parametrów złożowych. [W:] Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 2/4, Kraków, p. 161-173, ISSN 0860-0953;
 8. Saługa P., 2008 – Uwarunkowania ekonomiczne opłacalnej eksploatacji w pokładzie cienkim węgla kamiennego. [W:] Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 2/4, Kraków, p. 175-187;
 9. Zamasz K., Saługa P., 2010 – Ocena efektywności ekonomicznej projektu rozbudowy mocy elektrociepłowni z wykorzystaniem analizy drzew decyzyjnych. [W:] Rynek Energii, nr 2 (87)/2010, p. 165-170;
 10. Saługa P., 2011 – Wycena projektu górniczego z opcjami równoległymi. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 27, z. 1, p. 101-113; Wyd. IGSMiE PAN, Kraków;
 11. Saługa P., 2011 – Aplikacja algorytmu analizy opcji rzeczowych w procesie oceny ekonomicznej przedsięwzięcia modernizacji elektrociepłowni. Rynek Energii, nr I(VI), p. 158-163;

_ _ _

 1. Saługa P., Sobczyk E.J., 2005 – Determining Mineral Project Value – the Preference Theory. [W:] Górnictwo i Geoinżynieria, Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej, rok 29, zeszyt 3/2, Uczelniane Wydawnictwa Naukowe AGH, Kraków, p. 105-110;
 2. Saługa P., 2006 – Methods of Mineral Properties Valuation. [W:] Naukowyj Wisnyk Nacionalnoho Hirnyczoho Uniwersytetu – Naukowo-Technicznyj Żurnał, No. 11, Dniproperowśk, Ukrajina, p. 21-25;
 3. Saługa P., 2007 – Osnownyje mieżdunarodnyje principy ocienki gorno-gieologiczieskich aktiwow poljeznych ispokajemych. [W:] Naukowyj Wisnyk Nacionalnoho Hirnyczoho Uniwiersytetu – Naukowo-Technicznyj Żurnał, No. 1, Dnipropetrowśk, Ukrajina, p. 23-26;
 4. Saługa P., 2007 – Żywot i losy relikwii Św. Barbary – patronki górników. [W:] WUG Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Górnictwie – Miesięcznik Wyższego Urzędu Górniczego – nr specjalny 4(152)/2007, Katowice, p. 57-58;
 5. Saługa P., Dzieża J., 2009 – Wycena górniczego projektu inwestycyjnego obejmującego niedudostępnione zasoby węgla kamiennego metodą wyceny opcji rzeczowych. [W:] Zarzecki D. (red.) – Zarządzanie finansami – Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością. Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 534, p. 211-219;
 6. Saługa P., Grudziński Z., 2009 – Określenie zmienności cen i premii z tytułu składowania (convenience yield) dla węgla kamiennego. [W:] Polityka Energetyczna, t. 12, z.2/2, Wyd. IGSMiE PAN, p. 525-542, Kraków;
 7. Saługa P., 2010 – Wycena projektu inwestycyjnego z sekwencją opcji w iloczynowym modelu dwumianowym. [W:] Zarzecki D. (red.) – Zarządzanie Finansami – Inwestycje, ryzyko, wycena. Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 586, Szczecin, p. 399-408;
 8. Dzieża J., Saługa P., 2010 – Wycena projektu inwestycyjnego z dwukolorową opcją zwłoki. [W:] Zarzecki D. (red.) – Zarządzanie finansami – inwestycje, Ryzyko, wycena. Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 586, Szczecin, p. 287-296;
 9. Sałacki J., Saługa P., 2010 – Dynamiczny model szacowania wielkości zasobów eksploatacyjnych na przykładzie złoża Głogów Głęboki–Przemysłowy. [W:] Przegląd Górniczy, nr 3-4, Katowice, p. 58-64;
 10. Pera K., Saługa P., 2011 – Estimation of Price Volatility and the Convenience Yield – a Study Based on Zinc and Lead Example. [In:] Jajuga K., (ed.) – Research Papers of Wrocław University of Economics, No. 38 – Financial Sciences, 5, p. 114-130;
 11. Saługa P., 2011 – Analiza projektu inwestycyjnego z opcją wycofania się z przedsięwzięcia wielofazowego oraz opcją likwidacji. [W:] Kopiński A., Bernaś B. (red.) – Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. Część I – Finanse przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 158, p. 347-356;
 12. Saługa P., 2011 – Koncepcja addytywnego procesu zmian instrumentu pierwotnego w dyskretnym modelu wyceny opcji rzeczowych. [W:] Marcinek K. (red.) – Inwestycje i nieruchomości. Wybrane zagadnienia. Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 74, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, p. 101-116;
 13. Saługa P., 2011 – Valuation of a Project with an Option-To-Temporarily-Shut-Down – The Multiplicative vs. Additive Binomial Model. Journal of Economics & Management No 8, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, p. 105-124.

II   Autorstwo monografii, książki lub podręcznika akademickiego w języku polskim

 1. Ney R. (red.), Sokołowski A., Sobczyk E.J., Kicki J., Jarosz J., Saługa P., Dyczko A., Paszcza H., 2006 – STRATEGIA RESTRUKTURYZACJI GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO – DOŚWIADCZENIA I PROGNOZY. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, pp. 171;
 2. Saługa P., 2006 – WYCENA GÓRNICZYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W ASPEKCIE DOBORU STOPY DYSKONTOWEJ. Seria wydawnicza – Od oceny wartości zasobów złoża do likwidacji kopalni, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, pp. 131.
 3. Wanielista K. (red.), Kicki J., Kopacz M., Saługa P., Jarosz J., Sobczyk J., Dyczko A., Włoch D., 2007 – NOWA STRATEGIA KREOWANIA RYNKOWEJ WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, pp. 181;
 4. Mucha J., Nieć M., Wasilewska M., Sobczyk E.J., Saługa P., 2007 – DOKŁADNOŚĆ SZACOWANIA ZASOBÓW WĘGLA KAMIENNEGO JAKO ELEMENT OCENY RYZYKA INWESTYCYJNEGO. Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Kraków 2007, pp. 119;
 5. Saługa P. (red.), Byrska-Rąpała A., Dzieża J., Galos K., Glapa W., Kicki J., Mazurek S., Nieć M., Paulo A., Pietkiewicz P., Sadecki Z., Strzelska-Smakowska B., Uberman Rb., Uberman Rd., Wirth H., 2008 – KODEKS WYCENY ZŁÓŻ KOPALIN POLVAL – edycja 2008. Wyd. Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin we współpracy z Wydawnictwem EJB, Kraków, pp. 39;
 6. Saługa P., 2009 – OCENA EKONOMICZNA PROJEKTÓW I ANALIZA RYZYKA W GÓRNICTWIE. „Studia, Rozprawy, Monografie”, nr 152, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, pp. 278, ISSN 1895-6823;
 7. Wanielista K. (red.), Kicki J., Saługa P., Kopacz M., Jarosz J., Stopkowicz A., Dyczko A., 2010 – RACHUNEK EKONOMICZNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE GÓRNICZYM. EKONOMICZNE ASPEKTY GOSPODARKI ZASOBAMI ZŁÓŻ KOPALIN STAŁYCH. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, pp. 323.

III   Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim

 1. Saługa P., 2010 – Ocena ekonomiczna projektów z zastosowaniem symulacji probabilistycznej. [W:] Marcinek K., Foltyn-Zarychta M., Pera K., Saługa P., Tworek P., 2010 – RYZYKO W FINANSOWEJ OCENIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH. Wybrane zagadnienia. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, p. 127-151;
 2. Pera K., Saługa P., 2010 – Koncepcja opcji rzeczowych w strategiach zarządzania ryzykiem projektu inwestycyjnego. [W:] Marcinek K., Foltyn-Zarychta M., Pera K., Saługa P., Tworek P., 2010 – RYZYKO W FINANSOWEJ OCENIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH. Wybrane zagadnienia. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, p. 153-191.

IV  Opublikowany artykuł w języku angielskim w materiałach konferencyjnych zwartych

 1. Kicki J., Saługa P., 2007 – Face Advance Ensuring Economic Viability for Thin Seam Mining. [In:] Sobczyk E.J., Kicki J. (eds) – Technical, Technological and Economic Aspects of Thin-Seams Coal Mining – International Mining Forum 2007. Taylor & Francis Group, London/Leiden/New York/Philadelphia/Singapore, p. 75-80;
 2. Wanielista K., Saługa P., Sobczyk E.J., 2007 – Economic Value Added (EVA) as a Business Management Tool for the Mining Industry. [In:] Comité de Trabajos Técnicos (eds) – Memoria, XXVII Convención Internacional de Minería, Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C., México, D.F., p. 115-119;
 3. Jarosz J., Saługa P., Kopacz M., 2007 – Value and Costs Associated with the Mine Closure Process in Poland. [In:] Comité de Trabajos Técnicos (eds) – Memoria, XXVII Convención Internacional de Minería, Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C., México, D.F., p. 46-50;
 4. Kicki J., Saługa P., 2008 – About a Need for Polish Code for Mineral Asset Valuation. [In:] Sobczyk E.J., Kicki J. (eds) – Economic Evaluation and Risk Analysis of Mineral Projects – International Mining Forum 2008, Taylor & Francis Group, London/Leiden/New York/Philadelphia/Singapore, p. 9-14;
 5. Saługa P., Kicki J., 2009 – The Place and Historic Importance of the ‘Glogow Gleboki-Przemyslowy’ Copper Orebody in the Strategy of KGHM ‘Polska Miedz’ Company. [In:] Sobczyk E.J., Kicki J., Saługa P. (eds) – Deep Mining Challenges – International Mining Forum, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, p. 135-143;
 6. Saługa P., 2009 – The Optimum Lifetime of a Polish Hard Coal Project Using Discounted Cash Flow Analysis. [In:] Sobczyk E.J., Kicki J., Saługa P. (eds) – Deep Mining Challenges – International Mining Forum, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, p. 207-213;
 7. Saługa P., Sobczyk E.J., 2010 – Estimation of the Risk-Adjusted Discount Rate for Hard Coal Projects Depending on Geological Factors at Various Stages of Exploration. [In:] Proceedings of the 27th Annual International Pittsburgh Coal Conference, October 11-14, 2010, Istanbul, Turkey;
 8. Kicki J., Saługa P., 2011 – The Role of the Competent Person in Mineral Reserve Evaluation. [In:] Eskikaya Ş. (ed.) – Proceedings of the 22nd World mining Congress & Expo, 11-16 September, Volume-IV, Istanbul-2011, Turkey, p. 81-89.

V   Opublikowany artykuł w języku polskim w materiałach konferencyjnych zwartych

 1. Kicki J., Saługa P., Stopkowicz A., 2006 – Uwarunkowania prawne, techniczne i ekonomiczne eksploatacji złóż rud Zn-Pb w rejonach perspektywicznych. [W:] Mat. konf. pt.: „Możliwość zagospodarowania złóż peryferyjnych rud Zn-Pb”, 26.01.2006, ZGH Bolesław, Bukowno;
 2. Saługa P., 2006 – Możliwości i bariery eksploatacji złóż rud Zn-Pb w obszarach peryferyjnych ZGH Bolesław. [W:] Kicki J., Jarosz J., Sobczyk E.J., Saługa P., Dyczko A. (red.) – Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006. Wyd. IGSMiE PAN – Seria: Sympozja i Konferencje, Kraków, p. 443-453;
 3. Saługa P., 2007 – Propozycja polskiego Kodeksu Wyceny Złóż Kopalin (POLVAL). [W:] Galos K., Lewicka E., Szlugaj J., Burkowicz A. (red.) – Materiały XVII konferencji z cyklu „Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi”, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, p. 267-275;
 4. Saługa P., 2008 – Na drodze do polskiej standaryzacji wyceny złóż kopalin. [W:] Glapa W. (red.) – Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 121, seria „Konferencje” nr 50, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, p.143-151;
 5. Saługa P., Sobczyk E.J., 2009 – Szacowanie stopy dyskontowej dostosowanej do ryzyka dla projektów eksploatacji węgla kamiennego w zależności od stopnia rozpoznania złoża. [W:] Materiały konf. – III Miżnarodna Naukowo-Praktyczna Konferencija „Szkoła Pidzemnoji Rozrobky – 2009, 13-19 września 2009 r., Gaspra, Krym, Ukraina; Nacionalnyj Hirnyczyj Uniwersytet, Dnipropetrowśk, p. 532-545.

VI Pozostałe publikacje

 1. Saługa P., 2008 – Kodeks POLVAL – polski standard wyceny złóż kopalin. [W:] Surowce i Maszyny Budowlane, 3-4/2008 (388) (red. Płonka P.), wyd. BMP Sp. z o.o., p. 13-17, Racibórz.

PRACE ZREALIZOWANE DLA PRZEMYSŁU SUROWCOWEGO

 1. Kicki J., Kopacz M., Mucha J., Sałacki J., Saługa P., Wacławik J., Wasilewska M., 2005 – Wielowariantowa ocena udostępniania i eksploatacji złoża Głogów Głęboki-Przemysłowy, z analizą ryzyka przedsięwzięcia. Zleceniodawca: KGHM Polska Miedź SA, Lubin; Arch.: IGSMiE PAN, Kraków;
 2. Dzieża J., Kopacz M., Kicki J., Saługa P., Ranosz R., 2005 – Wycena projektu inwestycyjnego Kimple metodą opcji realnych. Zleceniodawca: KGHM „Cuprum” Sp. z o.o., Wrocław. Arch.: IGSMiE PAN, Kraków;
 3. Dyczko A., Jarosz J., Kicki J., Kopacz M., Kuś R., Kwaśniewski K., Praski M., Ranosz R., Sałacki J., Saługa P., Sobczyk E.J., Stopkowicz A., Wacławik J., 2006 – Wielowariantowa ocena udostępniania i eksploatacji złoża Głogów Głęboki-Przemysłowy, z analizą ryzyka przedsięwzięcia. Zleceniodawca: KGHM Polska Miedź SA, Lubin. Arch.: IGSMiE PAN, Kraków;
 4. Dyczko A., Jarosz J., Kicki J., Saługa P., Sobczyk E.J., 2006 – Ocena kosztów i finansowania likwidacji kopalń Południowego Koncernu Węglowego SA. Zleceniodawca: Południowy Koncern Węglowy SA, Jaworzno. Arch.: IGSMiE PAN, Kraków;
 5. Dyczko A., Jarosz J., Kicki J., Kopacz M., Saługa P., Sobczyk E.J., Stachurski K., Stopkowicz A., 2007 – System wspomagania decyzji w procesie przygotowania złoża do eksploatacji. Zleceniodawca: Lubelski Węgiel Bogdanka SA, Puchaczów. Arch.: IGSMiE PAN, Kraków;
 6. Chulist R., Kicki J., Kukiałka S., Saługa P., 2007 – Wycena złoża wapienia krystalicznego „Piotrowice-Północ". Wycena złoża wapienia krystalicznego „Piotrowice-Południe". Zleceniodawca: INFRASTER Ryszard Nawrat, Wrocław. Arch.: IGSMiE PAN, Kraków;
 7. Garlicki A., Gonet A., Kicki J., Pitra R., Saługa P., Stryczek S., Szewczyk J., 2008 – Studium wykonalności Projektu likwidacji głównych wycieków kopalnianych WVII-16 w komorze Fornalska-2, WVI-32 pod komorą Z-32 i WVI-6 pod komorą Z-28 w Kopalni Soli Wieliczka SA. Zleceniodawca: Kopalnia Soli Wieliczka SA, Wieliczka. Arch.: IGSMiE PAN, Kraków;
 8. Dyczko A., Dyczkowski R., Jarosz J., Kopacz M., Saługa P., Sobczyk E.J., Stopkowicz A., 2008 – Analiza stanu techniki strugowej na świecie i możliwości jej wdrożenia w LW Bogdanka SA. Zleceniodawca: Lubelski Węgiel Bogdanka SA, Puchaczów. Arch.: IGSMiE PAN, Kraków;
 9. Dyczko A., Jarosz J., Kicki J., Kopacz M., Saługa P., Sobczyk E.J., 2008 – Wycena zasobów złoża LW Bogdanka SA. Zleceniodawca: Lubelski Węgiel Bogdanka SA, Puchaczów; Arch.: IGSMiE PAN, Kraków;
 10. Dyczko A., Jarosz J., Kicki J., Kopacz M., Saługa P., Sobczyk E.J., 2008 – Ekspertyza dotycząca oceny aktywów geologiczno-górniczych LW Bogdanka SA na potrzeby Prospektu Emisyjnego [z Wykazem zasobów operatywnych węgla kamiennego według kodeksu JORC]. Zleceniodawca: Lubelski Węgiel Bogdanka SA, Puchaczów (tekst opublikowany);
 11. Dyczko A., Galica D., Jarosz J., Kicki J., Kopacz M., Saługa P., 2008 – Ocena kosztów likwidacji i wystarczalności funduszu likwidacyjnego zakładu górniczego LW Bogdanka SA. Zleceniodawca: Lubelski Węgiel Bogdanka SA, Puchaczów. Arch.: IGSMiE PAN, Kraków;
 12. Kicki J., Saługa P., Sobczyk E.J., Stopkowicz A., 2009 – Benchmarking robót przygotowawczych w kopalniach katowickiego Holdingu Węglowego SA i innych kopalniach w Polsce w zakresie efektywności organizacji robót przygotowawczych oraz zbrojenia i likwidacji. Zleceniodawca: Katowicki Holding Węglowy SA, Katowice. Arch.: IGSMiE PAN, Kraków;
 13. Galica D., Jarosz J., Kicki J., Saługa P., Sobczyk E.J., Stachurski K., 2009 – Ocena kosztów i finansowania likwidacji kopalń Południowego Koncernu Węglowego SA. Część I – Charakterystyka i strategia rozwoju kopalń Południowego Koncernu Węglowego SA w kontekście likwidacji. Zleceniodawca: Południowy Koncern Węglowy SA, Jaworzno. Arch.: IGSMiE PAN, Kraków;
 14. Galica D., Jarosz J., Kicki J., Saługa P., Sobczyk E.J., 2009 – Ocena kosztów i finansowania likwidacji kopalń Południowego Koncernu Węglowego SA. Część II – Oszacowanie kosztów likwidacji i wystarczalności funduszu likwidacji zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego SA. Zleceniodawca: Południowy Koncern Węglowy SA, Jaworzno. Arch.: IGSMiE PAN, Kraków;
 15. Jarosz J., Kicki J., Saługa P., Sobczyk E.J., 2010 – Ocena kosztów likwidacji i wystarczalności funduszu likwidacji zakładu górniczego LW Bogdanka SA. Zleceniodawca: Lubelski Węgiel Bogdanka SA, Puchaczów. Arch.: IGSMiE PAN, Kraków;
 16. Bęben J., Dyczko A., Galica D., Jarosz J., Kicki J., Kopacz M., Łabus W., Majtyka Z., Saługa P., Sobczyk E.J., Stopkowicz A., Styś B., 2010 – Studium wykonalności projektu Budowa szybu Grzegorz wraz z budową infrastruktury i wyrobiskami towarzyszącymi, zgodnie z wymogami zarządzania strategicznymi projektami inwestycyjnymi w Grupie TAURON. Zleceniodawca: Południowy Koncern Węglowy SA, Jaworzno. Arch.: IGSMiE PAN, Kraków;
 17. Bęben J., Dyczko A., Galica D., Jarosz J., Kicki J., Kopacz M., Łabus W., Majtyka Z., Ryś B., Saługa P., Sobczyk E.J., Stopkowicz A., 2010 – Studium wykonalności projektu Pogłębienie szybu Janina VI do poziomu 800 m wraz z budową infrastruktury i wyrobiskami towarzyszącymi, zgodnie z wymogami zarządzania strategicznymi projektami inwestycyjnymi w Grupie TAURON. Zleceniodawca: Południowy Koncern Węglowy SA, Jaworzno. Arch.: IGSMiE PAN, Kraków;
 18. Dyczko A., Jarosz J., Kicki J., Kopacz M., Naworyta W., Saługa P., Sobczyk E.J., Uberman R., 2010 – Wycena aktywów geologicznych i górniczych w KWB Konin i KWB Adamów. Zleceniodawca: RAFAKO SA, Racibórz. Arch.: IGSMiE PAN, Kraków;
 19. Dean R., Norman P., Shelton P., Dyczko A., Kicki J., Galica D., Kopacz M., Lorenc U., Ozga-Blaschke U., Sobczyk E.J., Saługa P., Stopkowicz A. i in., 2011 – Jastrzębska Spółka Węglowa SA Mineral Expert’s Report. Wardell-Amstrong/IGSMiE PAN. Zleceniodawca: JSW SA, Jastrzębie-Zdrój (tekst opublikowany);
 20. Dyczko A., Galos K., Gisman P., Grudziński Z., Jarosz J., Kamiński P., Kicki J., Kopacz M., Kostrz J., Lorenc U., Mucha J., Saługa P., Sobczyk E.J., Suwała W., Wasilewska-Błaszczyk M., Wątor L., Zarzecki D., 2011 – Studium możliwości zwiększenia produkcji węgla handlowego z nowych źródeł w Obszarze Wydobycie. Zleceniodawca: Południowy Koncern Węglowy SA, Jaworzno. Arch.: IGSMiE PAN, Kraków;
 21. Konopka G., Saługa P., Szamałek K., 2011 – Mineral Expert’s Report on Exploration Results and Inferred Resources of Nickel Laterite Deposit in Halmahera Island within Exploration Mining Business License (IUP) of Halmahera Resources Perkasa Ltd. Zleceniodawca: Halmahera Resources Perkasa Ltd., Indonesia. Arch.: HRP Ltd.
 22. Birtles A., Dean R., Norman P., Shelton P., Kicki J., Kopacz M., Sobczyk E.J., Dyczko A., Jarosz J., Saługa P., Ozga-Blaschke U., Polak R., Sypniowski Sz., 2013 – Jastrzębska Spółka Węglowa SA Mineral Expert’s Report (AD 2013). Wardell-Amstrong/IGSMiE PAN. Zleceniodawca: JSW SA, Jastrzębie-Zdrój. Arch. JSW SA, IGSMiE PAN, Kraków.